<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result errorcode="NoVowel" />